người dân: Người dân ngậm ngùi tiếc thương nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải