nghiệt ngã: Bản chất của tình yêu và sự nghiệt ngã của hôn nhân