Nghi phạm: Lộ biểu hiện mất kiểm soát hành vi, Ngô Diệc Phàm bị nghi sử dụng chất kích thích?
<