Nghệ An Hà Tĩnh: Có tình trạng khi phê bình cấp trên thì 'nịnh' đến mức độ rất khó nghe