ngập lụt: Bão số 3: Thanh Hóa chạy cắt lúa non, Hải Phòng điều xe thiết giáp