ngân hàng xây dựng: Ông Trầm Bê khai gì về việc cho Phạm Công Danh vay ngàn tỉ?