Ngân hàng: Vụ xét xử bà Hứa Thị Phấn: Một là làm theo hai là nghỉ việc?