Mưa ngập: Đà Nẵng: Dân lội nước qua hầm chui trăm tỷ dù trời không mưa