Minh Tú: Trần Tú - 'nam thần' của 'Người phán xử': Phục Hồ Ngọc Hà và nhận mình ngu chỉ vì điều này