mất tích: Khó hiểu vụ chuyển nhượng quán karoke Ruby khi chủ 'động lắc' đang mất tích