Mai Đức Chung: HLV Lê Thụy Hải: “Ông Mai Đức Chung nghỉ, tôi cũng tiếc lắm”