Mặc áo mưa: 500 người mắc lừa khi đổ hơn 8 triệu USD vào sàn vàng ảo