lương tối thiểu: Lương tối thiểu: Khuyến nghị tăng thêm 1.350.000 đồng giai đoạn năm 2013-2018

  • Lương tối thiểu: Khuyến nghị tăng thêm 1.350.000 đồng giai đoạn năm 2013-2018

    Lương tối thiểu: Khuyến nghị tăng thêm 1.350.000 đồng giai đoạn năm 2013-2018

    Theo Tổng Liên đoàn lao động VN, giai đoạn 2013-2018, lương tối thiểu vùng đã được khuyến nghị tăng thêm 5 lần với tổng mức tăng khoảng 1.350.000 đồng. Để đảm bảo đời sống người lao động, Quốc hội cần sớm ban hành luật tiền lương tối thiểu.

  • Đã tới lúc bỏ lương tối thiểu?

    Đã tới lúc bỏ lương tối thiểu?

    Một số chuyên gia cho rằng, lương tối thiểu hiện không còn cần thiết, cản trở phát triển nên cần nghiên cứu bỏ quy định này và thay bằng cơ chế khác. Tuy nhiên, đại diện cơ quan quản lý nhà nước vẫn giữ quan điểm không thể bỏ quy định về lương tối thiểu.