Liên Hợp Quốc: Liên Hợp Quốc cân nhắc phản đối Mỹ công nhận Jerusalem
<