lê thị nhật linh: Trường Marie Curie nói gì về kêu gọi không ký ủng hộ bé Nhật Linh?