lễ cúng: Cung Lê chấp nhận lời thách đấu của Flores, sẵn sàng ký giấy cam kết đấu theo luật xưa