kỹ năng lái xe: Lái xe du xuân vùng rẻo cao mù sương cần lưu ý gì?