Kỷ luật: Kỷ luật 3 cán bộ Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND Đà Nẵng