Kiểm soát: Giám khảo Quý cô hoàn hảo: 'Thí sinh vô lễ là ngoài kiểm soát'