Kiểm soát: Dùng công nghệ kiểm soát tài sản quan chức