kiểm lâm: Nghệ sĩ Quang Tèo: 'Chúng tôi kiếm tiền cũng chật vật lắm'