khoa Triết học: Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc khoa Triết học với khóa luận điểm 10