khắc phục hậu quả: Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn