hút thuốc lào: Về nơi phụ nữ hút thuốc lào, nhả khói điệu nghệ như đàn ông