Hồng Đăng: Chỉ xem một phim mà diện kiến được 4 mẫu bà mẹ điển hình trong 'Cả một đời ân oán'