hoại tử: Sao Việt tự hủy hoại cuộc đời, sự nghiệp bằng chất kích thích