Hồ Chí Minh: Chủ tịch Trung Quốc đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh