Hàn Đức Long: Tử tù oan Hàn Đức Long nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng