Grabbike: GrabBike và xe ôm truyền thống hỗn chiến, một người bị thương