gây rối trật tự ở Mỹ Đức: Hà Nội: Bãi nhiệm Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm