Formosa: Formosa Hà Tĩnh, Núi Pháo nằm trong diện kiểm soát đặc biệt!