điều chỉnh nguyện vọng: Hết hạn điều chỉnh hồ sơ, thí sinh vẫn lơ ngơ vì chưa biết điểm