dị vật: Chiếc móc khóa nằm trong thực quản bé trai hai tuổi
<