dị vật: 4 lần chết đi sống lại vì hóc hạt mãng cầu