Đầu tư vàng: Gom đất để đấy, nhà đầu tư đang lừa dối chính quyền và dân?