Đất nông nghiệp: Hải sản nhập ngoại tiền triệu vẫn đắt hàng, Bộ Nông nghiệp nói gì?