Đất nông nghiệp: Sagri quản lý hơn 7.000 ha đất nhưng chỉ lãi 47 tỷ đồng, vì sao?