đánh bạn: TQ: Bị đánh đến chết vì đòi nghỉ bán hàng đa cấp