đánh bạn: Gia đình đánh shipper vỡ mũ bảo hộ: Bạn đó rất láo, đòi 'móc đồ chơi khô máu' với ba tôi!
<