Đan Lê: Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh: Cung Lê là kẻ thủ đoạn rẻ tiền!