Đài tưởng niệm: Khánh thành tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
<