Đại tang: 'Quà tặng chén ngọc cho đại biểu Đại hội Đoàn là không chính xác'
<