Cục đăng kiểm: Tịch thu 24.000 ô tô 'già nua': Được không?