của hồi môn: Nhà trai tái mặt trước quà hồi môn của thông gia nghèo khó