công bố: Công trình chục tỷ bỏ hoang: Xã phải tự bỏ tiền ra tu sửa