cổng bệnh viện: Khởi tố thiếu úy công an bắn chết đồng đội