cô gái trẻ: Nhật ký của cô gái Sài Gòn chạy hơn 10 tiếng dưới cái lạnh âm 32 độ