clip: Clip: Cố tình lao vào đám cháy để tìm kiếm tài sản, người đàn ông biến thành 'ngọn đuốc sống'
<