chuyển giới: Gã chuyển giới dụ khách Tây mua dâm để trộm tài sản