Chó hoang: Chú vịt lẽo đẽo theo chủ đi từ nhà ra chợ mà không hoảng sợ khi qua quầy thịt gia cầm