Chạy quá tốc độ: Ôtô 7 chỗ chở hơn 2 tạ pháo lậu chạy quá tốc độ