Chạy quá tốc độ: Cảnh sát chặn taxi chạy quá tốc độ, chở 594 viên ma túy