Cháy nhà kho: Hơn 500 học sinh nghỉ học do cháy lớn bãi tập kết phế liệu