chất nổ: Nhà tôi sống 'lay lắt' khi nhịn tiêu để trả nợ trước hạn
<