Chàng rể nước ngoài: Uống phải rượu giả, chàng rể người nước ngoài bị mù vĩnh viễn